Skip Navigation LinksAnaSayfa > Birimler > Ağrı Şube Müdürlüğü


Görevleri;

 

a) İş veişlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, plân, proje ve yıllıkprogramlan uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerinidüzenlemek, koordine ve kontrol etmek,

b) Bağlı birimlertarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra BölgeMüdürlüğüne teklifte bulunmak, onaylanan bütçe ve iş programlarınıgerçekleştirmek,

c) Biyolojik çeşitlilikve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli her türlü iş ve işlemleriyapmak veya yaptırmak,

ç) Millî Parklar, TabiatParkları, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Yaban Hayatı Koruma veGeliştirme Sahaları, Sulak Alanlar, orman içi su ürünleri ile avcılıkfaaliyetlerine ilişkin plânlama, projelendirme, uygulama, bakım, kontrol,denetim ve benzeri çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

d) Eğitim, tanıtım veyayım işlerini plânlamak, uygulamak,

e) Koruma altına alınmasıgerekli alanlarda etüt envanter çalışması yaparak veya yaptırarak ilân sürecinibaşlatmak üzere teklif raporu hazırlamak,

f)  Etüt, envanter veplânlama çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

g) Mevzuatta öngörülenidarî yaptırım kararlarını tesis etmek,

ğ) Korunan alanlarlailgili izin, irtifak ve intifa iş ve işlemlerini yürütmek,

h) Döner sermaye iş veişlemlerini takip etmek, 

ı) Personelin özlükhaklan ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

i) Görevleri ile ilgiliolarak, kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, gerçek ve tüzel kişilerve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,

j) Bölge Müdürütarafından verilen benzeri görevleri yapmak.